Wedstrijd De Stukkenjagers - HWP Sas van Gent

Home / Wedstrijd De Stukkenjagers - HWP Sas van Gent

Beslissing van de Commissie van Beroep van de Koninklijke Nederlands Schaakbond

Zaaknummer 0809-4

1. Inleiding

Bij brief van 18 mei 2009 heeft de teamleider van HWP Sas van Gent, verder te noemen HWP, tijdig binnen de uit artikel 3 van het KNSB-competitiereglement volgende beroepstermijn van veertien dagen een beroepschrift verzonden, waarbij beroep wordt aangetekend tegen de beslissing van de Competitieleider van 6 mei 2009.

De Commissie van Beroep heeft verder kennis genomen van de volgende stukken:

  • een wedstrijdformulier van de op 18 april 2009 tussen De Stukkenjagers en HWP gespeelde wedstrijd met daarop vermeld een protest van HWP.
  • een verslag van de wedstrijdleider N.J. Bosman d.d. 19 april 2009.
  • een schriftelijke toelichting van de teamleider van HWP op het bezwaar tegen de beslissing van de wedstrijdleider.
  • een schriftelijke toelichting van De Stukkenjagers.
  • een knipsel uit het Brabants Dagblad.
  • een nader verslag d.d. 4 juni 2009 van de wedstrijdleider waarin op verzoek van de Commissie van Beroep de wedstrijdleider nader inging op de toelichting van HWP op het bezwaar tegen de beslissing van de wedstrijdleider en op het beroepschrift van HWP.

2. Beroep

HWP heeft verzocht de wedstrijd HWP-De Stukkenjagers te laten overspelen wegens onacceptabele speelomstandigheden  door ernstige geluidsoverlast. De competitieleider heeft het verzoek om over te spelen afgewezen. HWP wenst in beroep dat de wedstrijd alsnog wordt overgespeeld.

3. Motivering

3.1 De Commissie zal eerst beoordelen of De Stukkenjagers toerekenbaar tekort geschoten is in de organisatie van de wedstrijd. Anders dan HWP stelt, is die vraag van belang, omdat als De Stukkenjagers toerekenbaar tekort geschoten zou zijn, er een strengere beoordeling moet plaatsvinden dan wanneer De Stukkenjagers niets te verwijten zou zijn.

3.2 Die dag werden allerlei festiviteiten gehouden in verband met de viering dat Tilburg 200 jaar stadsrechten heeft. Blijkens het programma van festiviteiten uit het Brabants Dagblad stond er pas een slotconcert gepland om 21.00 uur, ruim na afloop van de schaakwedstrijd. Verder stonden die dag geen activiteiten gepland bij speelzaal De Kerktuin aan het Heuvelplein. De competitieleider heeft op internet in het dagprogramma geen activiteiten op het Heuvelplein vermeld gevonden die overdag zouden plaats hebben.  De Commissie van Beroep is het met de competitieleider eens dat De Stukkenjagers niet toerekenbaar tekort is geschoten in de organisatie van de wedstrijd.

3.3 Wat de speelomstandigheden betreft blijkt uit de verslagen van de wedstrijdleider het volgende. Voordat de wedstrijd begon, heeft de teamleider van De Stukkenjagers de wedstrijdleider al gewaarschuwd dat er zo nu en dan even lawaai van buiten kon komen, samenhangend met het feest dat 's avonds zou beginnen.  Bij het begin van de wedstrijd was het rustig met zo nu en dan een geluidstest. Na ruim twee uur spelen gaven enkele trommelaars een demonstratie van een klein kwartier. Het lawaai daarvan was aanzienlijk. HWP protesteerde tegen de geluidsoverlast en vroeg zich af of verder spelen wel kon. De wedstrijdleider besloot door te laten spelen.  In het vervolg van de middag vonden met enige regelmaat nog geluidstesten plaats, die niet langer dan tot maximaal enkele minuten duurden. De tussengelegen periodes, variërend van 15 tot 30 minuten, waren rustig.

3.4 Volgens HWP leverden de geluidstesten ernstige geluidsoverlast op. HWP stelt dat rond 15.45 uur een tweede concert begon (harde popmuziek met slechte zang), terwijl in de speelzaal de tijdnoodfase was aangebroken. Volgens HWP was dit concert de ernstigste vorm van overlast van de hele middag en duurde dit concert ongeveer een half uur.  Op de vraag van de Commissie van Beroep hierop te reageren, antwoordt de wedstrijdleider dat naar zijn waarneming in de tijdnoodfase geen concert heeft plaatsgevonden, zeker niet van lange duur. Volgens de wedstrijdleider was dit niet anders dan voorgaande geluidstesten, mogelijk langer, maar van beperkte duur. Nu de wedstrijdleider het tweede concert niet bevestigt en het bestaan van het tweede concert niet op andere wijze wordt bevestigd, kan de Commissie van Beroep er niet van uit gaan, dat het tweede concert heeft plaatsgevonden.

3.5 Het is uit de schriftelijke stukken voor de Commissie van Beroep duidelijk dat er tijdens de wedstrijd ernstige geluidsoverlast heeft plaatsgevonden. Het valt op dat niet blijkt dat de wedstrijdleider de klokken heeft stilgezet bij aanvang van het trommelconcert om te overleggen met de teamleiders, hoewel het trommelconcert ernstige lawaaioverlast opleverde. Ook valt op dat uit de schriftelijke stukken niet blijkt dat de wedstrijdleider met de teamleider van De Stukkenjagers overleg heeft gevoerd over de vraag of een poging om een eind te maken aan de geluidstesten zinvol was.

3.6 Of de wedstrijdleider een juiste beslissing heeft genomen om de wedstrijd niet te staken, is een moeilijk te beantwoorden vraag. Enerzijds is de wedstrijdleider die ter plaatse is, beter in staat te beoordelen of een wedstrijd moet worden gestaakt dan een Competitieleider of een Commissie van Beroep die later een beslissing moet nemen op basis van schriftelijke stukken; anderzijds is er wel beroep mogelijk van een beslissing van een wedstrijdleider, zodat er wel een beoordelingsmarge voor een Commissie van Beroep is.  Die beoordelingsmarge is echter beperkt. Slechts als evident is dat de beslissing van de wedstrijdleider over speelomstandigheden onjuist is, zal de Commissie van Beroep  een andere beslissing nemen dan de wedstrijdleider. Bij de beoordeling van de beslissing door een wedstrijdleider speelt ook een rol dat aan het staken van een wedstrijd ook nadelen zijn verbonden. Er moet een andere speeldatum worden gevonden, er moet opnieuw een speelzaal worden gevonden, er moeten opnieuw reiskosten worden gemaakt en op de nieuwe speeldatum zijn wellicht enkele spelers verhinderd. De wedstrijdleider behoort dan ook niet snel tot het staken van een wedstrijd over te gaan.

3.7 Naar het oordeel van de Commissie van Beroep kan niet gezegd worden dat het evident is dat de wedstrijdleider een verkeerde beslissing heeft gegeven door de wedstrijd niet te staken. De Commissie van Beroep betrekt bij dit oordeel dat nog twee andere wedstrijden in de speelzaal plaats vonden en dat niet blijkt dat de tegenstanders van die twee teams van de Stukkenjagers hebben geprotesteerd tegen het feit dat de wedstrijd niet werd gestaakt. De Commissie van Beroep is dan ook van oordeel dat de wedstrijd niet moet worden overgespeeld. De Commissie van Beroep zal het beroep van HWP ongegrond verklaren. De Commissie van Beroep ziet aanleiding te bepalen dat de door HWP betaalde cautie aan HWP wordt terugbetaald.  

4. Beslissing

De Commissie van Beroep:

verklaart het beroep van HWP ongegrond;

bepaalt dat de door HWP betaalde cautie aan HWP wordt terugbetaald.

Aldus vastgesteld op 18 juni 2009 door A.A. Schuering, Th. M.M. van Beekum en C. Versteeg, leden van de Commissie van Beroep, en namens de Commissie van Beroep ondertekend door A.A. Schuering