Wedstrijd LSG IntelliMagic - Pathena Rotterdam

Home / Wedstrijd LSG IntelliMagic - Pathena Rotterdam

Beslissing van de Commissie van Beroep van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond

nummer 1516-1 

 

A. Inleiding

Bij brief van 2 november 2015 heeft Arthur Rongen, teamleider ('TL') van Pathena Rotterdam ('Pathena') beroep aangetekend tegen de beslissing van Ron Bleeker, competitieleider ('CL') van de KNSB, van 28 oktober 2015 betreffende de wedstrijd LSG IntelliMagic ('LSG') tegen Pathena gespeeld op 10 oktober 2015 in de meesterklasse van de KNSB-competitie.

In het beroepschrift wordt het volgende verzocht:

 • het vernietigen van het besluit van de CL;
 • het alsnog laten spelen van de drie partijen die Thomas van Beekum, de Wedstrijdleider ('WL') bij de bedoelde wedstrijd, voor Pathena verloren heeft verklaard omdat de bedoelde drie spelers van Pathena meer dan een uur na het vastgestelde aanvangsuur in de speelzaal aankwamen.

Pathena beroept zich ter zake op overmacht.

Naast de bestreden beslissing van de CL en het beroepschrift heeft de Commissie van Beroep ('CvB') kennis genomen van de volgende stukken:

 • het bezwaarschrift van de TL van Pathena met twee bijlagen van 11 oktober 2015;
 • het naar aanleiding van het protest van Pathena door de WL opgemaakte verslag van 11 oktober 2015;
 • een e-mail van de TL van Pathena aan Koos Stolk, medewerker Competitie en Evenementen van de KNSB, naar aanleiding van het verslag van de WL van 12 oktober 2015;
 • een reactie op het bezwaarschrift van Wim Zwinkels, waarnemend TL van LSG, van 13 oktober 2015;
 • het wedstrijdverslag van WL d.d. 15 oktober 2015;
 • een e-mail van de TL van LSG aan de CvB van 1 december 2015, waarin de TL van LSG zegt geen behoeft te hebben aan een reactie op het beroepschrift.

 

B. De feiten

De volgende feiten staan vast, als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of onvoldoende weersproken:

 • De TL van LSG heeft de TL van Pathena op 7 oktober 2015 per e-mail gewaarschuwd dat men wegens wegwerkzaamheden beter een andere route kon nemen dan de daadwerkelijk door de vertraagde spelers van Pathena gekozen route. De vermelde wegwerkzaamheden deden zich voor in het routegedeelte na de afslag van de A4
 • Het vastgestelde aanvangsuur van de wedstrijd was 13.00 uur.
 • Om 12.20 uur, ongeveer vijf km van de speelzaal stond het verkeer stil waardoor twee auto's met spelers van Pathena niet verder konden.
 • Om ca. 13.00 uur belde de TL van Pathena naar de speelzaal om de vertraging te melden.
 • De stilstand van het verkeer bleek te zijn veroorzaakt niet alleen door de aangekondigde wegwerkzaamheden maar ook en met name door een ongeval dat voor een volledige blokkade zorgde.
 • De WL heeft naar aanleiding van het ontvangen bericht van de teamleider van Pathena kort voor 13.00 uur aan de in de speelzaal aanwezigen aangekondigd dat hij de vertraagde spelers zeven minuten respijt zou geven. Om 13.07 uur heeft hij de klokken aangezet.
 • Om ca. 13.20 uur reden de vertraagde auto's met spelers van Pathena langs de plaats van het ongeval; stapvoets rijdend bereikte de eerste auto met één speler van Pathena de speelzaal om 13.50 uur; de andere auto met drie spelers van Pathena bereikte de speelzaal even na 14.00 uur.
 • Om 14.07 uur verklaarde de WL de partijen van de nog niet aanwezige spelers van Pathena verloren.
 • Om 14.08 uur kwamen de drie vertraagde spelers van Pathena in de speelzaal aan.

 

C. De motivering

 1. De volgende bepalingen zijn van belang:
  1. Art. 28.1 van het KNSB Competitiereglement ('CR'):
   "De verzuimtijd is 60 minuten na het (tenminste 25 uur van te voren) vastgestelde aanvangstijdstip. Zie verder Artikel 6.7a van de FIDE-regels voor het Schaakspel."
  2. Art. 6.7a van de FIDE-regels:
   "Het wedstrijdreglement moet aangeven binnen hoeveel tijd een speler na het begin van de zitting voor het eerst aan het schaakbord moet verschijnen ('verzuimtijd'). Een speler verliest de partij als hij na de verzuimtijd voor het eerst aan het schaakbord verschijnt, tenzij de arbiter anders beslist."
  3. De Scheidsrechtercommissie van de KNSB heeft een Richtlijn Overmacht ('RO') vastgesteld welke in de KNSB Competitiegids 2015-2016 is vermeld. De RO luidt als volgt:
   • "Een beroep op overmacht kan slechts onder zeer uitzonderlijke omstandigheden worden gehonoreerd. De bewijslast van de aanwezigheid van de zeer uitzonderlijke omstandigheden rust op de speler. De speler dient bij een probleemloze reis 30 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Wie te laat vertrokken is kan nooit een beroep op overmacht doen, ongeacht wat voor tegenslag hij onderweg ondervindt. Van een speler wordt verwacht dat hij anticipeert op mogelijke problemen. Dit betekent dat de speler tijdig informeert naar de weersvoorspellingen en naar de meldingen op het internet van files en vertragingen bij het openbaar vervoer. Overmacht is alleen mogelijk indien het oponthoud binnen de Nederlandse grenzen is opgetreden.
   • Indien een speler tijdens zijn reis buiten zijn schuld wordt opgehouden dan kan een beroep op overmacht alleen gehonoreerd worden indien de speler tenminste 30 minuten voor het geplande aanvangstijdstip, al dan niet via de teamleider of een ander persoon, de wedstrijdleider verwittigt.
   • Indien de wedstrijdleider van mening is dat overmacht is aangetoond kan de wedstrijdleider, afhankelijk van de duur van het verzuim en beschikbaarheid van de locatie, tijdcompensatie toepassen."
 2. De CL heeft het bezwaar met de volgende hier kort weergegeven motivering verworpen:
  1. Iedereen was voor de vertraging veroorzaakt door de wegwerkzaamheden gewaarschuwd.
  2. Het opgetreden ongeluk zorgde voor meer vertraging maar die extra vertraging was minder dan een uur.
  3. De spelers van Pathena hebben niet voldaan aan het voorschrift van de RO dat de wedstrijdleider uiterlijk dertig minuten voor het aanvangsuur diende te worden verwittigd.
 3. De CvB neemt deze beslissing en de motivering van de CL over en voegt daaraan het volgende toe:
  1. In het beroepsschrift stelt Pathena dat de spelers omstreeks 12.15 uur in de file terecht kwamen, In het protest zegt Pathena dat dit om 12.20 uur gebeurde. Omrent het verschil tussen deze beide beweringen geeft Pathena geen toelichting. De CvB houdt Pathena aan haar eerste bewering en gaat er derhalve van uit dat 12.20 het werkelijke tijdstip is.
  2. De auto's met de spelers van Pathena kwamen naar eigen zeggen om 12.20 uur bij de afslag van de A4 stil te staan. Zij hadden toen, wederom naar eigen zeggen, nog ca. vijf km voor de boeg. Die vijf km bevatte het gedeelte met de wegwerkzaamheden waarvoor omgereden zou moeten worden. Vijf km in 10 minuten, grotendeels in stadsverkeer met alle normale daarbij behorende vertragingen door stoplichten en anderszins, en met daar achter aan uitstappen, de speelzaal binnenlopen en aan het bord verschijnen, is al krap. De vooraf bekende vertraging door wegwerkzaamheden kwam daar nog bij. De CvB is er derhalve niet van overtuigd dat de spelers zonder het ongeval om 12.30 aanwezig zouden zijn geweest. De spelers van Pathena hebben derhalve niet kunnen aantonen dat zij hun reis in overeenstemming met de eerste bullet van de RO hebben gepland.
  3. Als verontschuldiging voor het eerst kort voor 13.00 uur bellen voert Pathena aan dat de omstandigheden onduidelijk waren en dat het heel lang denkbaar was dat de auto's wel op tijd, dus om 13.00 uur, zouden aankomen. De RO is evenwel duidelijk: men dient de reis te plannen zodat men dertig minuten voor het aanvangstijdstip, derhalve om 12.30 aankomt, en men dient diezelfde dertig minuten tevoren te bellen indien men wordt opgehouden. Om 12.20 uur stond vast dat de spelers werden opgehouden want zij zouden niet om 12.30 uur aankomen. Zij hadden dus voor 12.30 uur kunnen bellen. Over het (kunnen) opgeven van de oorzaak van het oponthoud zegt de RO niets. Wie niet belt neemt in beginsel (en behoudens zeer bijzondere zich hier niet voordoende omstandigheden) het risico van de (verdere) vertraging.
  4. De CL heeft in de motivering van zijn beslissing vermeld dat een ander team uit Rotterdam wel op tijd was. Pathena maakt bezwaar tegen deze overweging. De CvB is van oordeel dat de beslissing van de CL ook zonder deze vermelding juist is en behoeft derhalve niet op dit bezwaar van Pathena in te gaan.
  5. Pathena stelt in het beroepschrift dat de WL niet naar de verklaring van de spelers Pathena wilde luisteren. Dat zou in strijd zijn met art. 31 CR omdat hij de spelers diende te horen alvorens een besluit te nemen. In het protest stelt Pathena daarentegen dat de WL niet op de door de spelers van Pathena opgegeven reden wilde ingaan. Dat is iets anders dan niet willen luisteren. De CvB houdt Pathena ook hier aan de weergave van de feiten in het protest. De WL heeft de spelers derhalve wel degelijk gehoord. Overigens laat de CvB in het midden of art. 31 CR op het hier aan de orde zijnde geval van toepassing is en of art. 31 CR de (harde) eis stelt dat de spelers dienen te worden gehoord.
  6. Pathena meent dat de CL zich al aan de beslissing van de WL heeft gebonden door, toen hij op het moment zelf door de TL van Pathena werd geraadpleegd, niet in te grijpen en de WL tot een andere beslissing te nopen. De beslissing van de CL op het protest is evenwel naar het oordeel van de CvB juist en het contact tussen de TL van Pathena en de CL op het moment zelf en het toen door de CL ingenomen standpunt brengen daarin geen verandering.
 4. De CvB zal het beroep derhalve verwerpen.

 

D. De cautie

De CvB ziet termen aanwezig om te bepalen dat 50% van de door Pathena betaalde cautie moet worden terugbetaald.

 

E. De beslissing

De Commissie van Beroep:
verklaart het beroep ongegrond;
bepaalt, dat 50% van de cautie aan Pathena Rotterdam dient te worden terugbetaald.

Aldus vastgesteld op 15 januari 2016 door E.M. Enschedé, B. Plomp en C. Versteeg, leden van de Commissie van Beroep, en namens de Commissie van Beroep ondertekend door E.M. Enschedé